คู่มือการใช้งานระบบเครือข่าย LRU NET

คู่มือการใช้งานระบบเครือข่าย LRU NET

1. การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2. การติดตั้ง LRU Certificate สำ หรับใช้งาน Wi-Fi 

3. การใช้งาน Web Mail   

ในการใช้งานบริการเครือข่าย  LRU  NET นั้น  เป็นการใช้งานบริการต่างๆบนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำระบบจัดการผู้ใช้งานหรือระบบบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานเครือข่าย โดยกำหนดให้ใช้ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เดียวกันในการใช้งานเครือข่ายต่างๆ เช่น Login  เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย  ระบบอีเมล์, ระบบE-Learning, ระบบจัดเก็บไฟล์บน Google Drive  เป็นต้น

เมื่อนักศึกษา  อาจารย์  และบุคลากร  ได้ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน  ก็จะสามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ( LRU  NET )   ได้ดังนี้

1.    การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.   การติดตั้ง LRU Certificate  สำหรับใช้งาน  Wi-Fi

3.   การใช้งาน Web Mail

1.   การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

              เมื่อมีการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย ให้ผู้ใช้งานทำการ Login เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งาน  โดยให้เลือก  “นักศึกษาและบุคลากร” กรณีเป็นนักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  หรือ “บุคคลากรภายนอก”  กรณีบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้งานได้เป็นครั้งๆไป

 1

 ให้ป้อนข้อมูล ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน  ให้ถูกต้อง ( ตัวอักษรพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่มีผลต่อการเข้าใช้งาน )
           2

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ  จะปรากฏหน้าต่างขึ้น  ให้ คลิกปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อ  ระบบจะแสดงรายละเอียดผู้เข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สำเสร็จ  จากนั้นให้ย่อหน้าต่างนี้ลงไว้จนกว่าจะเลิกใช้งานอินเทอร์เน็ตถ้าปิดหน้าต่างนี้ไป  จะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้

3
จากนี้ผู้ใช้งานก็จะสามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

4

 

2. การติดตั้ง LRU Certificate  สำหรับใช้งาน  Wi-Fi

LRU-WIFI เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสำหรับใช้งานเครือข่ายแบบเข้ารหัส มีความปลอดภัยสูง    WPA คือ Wi-Fi Protected Access (WPA) เป็นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยมีมาตรฐานสูงกว่า Wired Equivalent Privacy (WEP) ที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยแบบเดิม WPA ใช้การเข้ารหัส (encryption) ข้อมูลที่ทันสมัยมากกว่า WEP และรับรอง การเข้ารหัสแบบ Advance Encryption Stand ด้วย คีย์ ขนาด 128,192 หรือ 256 บิต  สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ขั้นตอนการติดตั้ง LRU Certificate


Certificate เป็นใบรับรองดิจิตอลที่ใชังานในฝั่งเครื่องลูกข่ายเพื่อเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งไปยังเครื่องควบคุมเครือข่ายไร้สาย ดังนั้นหากทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นครั้งแรก ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการติดตั้ง ดังต่อไปนี้
            1. เข้าไปที่https://lru.ac.th/netuser/ (ในกรณีใช้ WIFI ในมหาวิทยาลัย ให้ Connect WIFI ที่มีชื่อว่า LRU-Portal >> LRU Wifi Tools21

2.  เลือกระบบปฏิบัติการเช่น windows 7, windows 8

22

การใช้งาน LRU-WIFI ,eduroam สำหรับ Windows 7

Click เลือก  LRU-WIFI  จาก Wireless  Network  Connection และ Connect

 23

จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ใส่ UserName และ Password ของ Account LRU-NET  (ตัวอย่าง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ต้องใส่ @lru.ac.th จึงจะสามารถใช้งาน LRU-WIFI ได้)

 24

 คลิกเลือก   Connect

 25

การใช้งาน LRU-WIFI  สำหรับ Android

Click เลือก LRU-WIFI , eduroam  จาก Wireless Network Connection

26 

จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ใส่ User Name และ Password ของ Account LRU-NET ตามด้วย
(ตัวอย่าง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ต้องใส่ @lru.ac.th จึงจะสามารถใช้งาน LRU-WIFI ได้)

 27

เมื่อปรากฏดังภาพ ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 27

3.    การใช้งาน Web Mail  

เข้าไปที่หน้าเว็บ  www.lru.ac.th  เลือก  LRU Mail  หรือ เข้าไปที่ gmail.lru.ac.th

 31


ผู้ใช้งานกรอก  Username  และ Password  เพื่อ Login เข้าใช้งาน E-mail   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

32

เสร็จเรียบร้อยก็จะเข้ามาหน้าของ  LRU Mail  ซึ่งรูปแบบการใช้งานเป็นรูปแบบของ gmail

33