การจัดการความรู้ด้านสื่อประชาสัมพันธ์งานบริการ สำนักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เรื่อง การจัดการความรู้ด้านสื่อประชาสัมพันธ์งานบริการ
สำนักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
วันที่ 5-6 เมษายน 2559
ณ หนองคาย โฮเทลแอนด์รีสอร์ท  จังหวัดหนองคาย

Click >>ดูภาพ